Polaroid Series #11 (Paris Polaroidnes), por Andy Bloxham. Visto en This isn’t happiness.